EEWOWW is an online personal knowledge management tool. Click to find out more!
5 of 10 articles - Show All
 1. The Impact of Perceived Brand Globalness on Consumers’ Purchase Intention and the Moderating Role of Consumer Ethnocentrism: An Evidence from Vietnam

  Journal of International Consumer Marketing , Volume 31 , Issue 3 (2019)
  Vuong B N , Khanh Giao H N
 2. Giáo Trình Cao Học Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh Cập Nhật SmartPLS

  (2019)
  Giao H N , Vuong B N , Nhà Xuất Bản Tài Chính
 3. An empirical analysis of mobile banking adoption in Vietnam

  Gestão E Sociedade , Volume 14 , Issue 37 (2020)
  Vuong B N , Hieu V T , Trang N T
 4. Ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng cuộc sống nơi làm việc đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu tại TP. HCM

  Huflit Journal of Science , Volume 29 , Issue 4 (2017)
  Vuong B N
 5. Strategies Influencing Work-Family Balance among Female Faculty: A Study of Bangladesh

  International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS 2019) (2019)
  Tushar H , Vuong B N , Nida
(No collections found)