EEWOWW is an online personal knowledge management tool. Click to find out more!
 
Updated in 2017/10/10 下午 03:30:51      Viewed: 16 times      (Journal Article)
Hà Nội (2006)

Báo cáo tổng kết dự án điều tra cơ bản. Phần 1.Trượt lở đường Hồ Chí Minh, phân vùng nguy cơ trượt lở và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.

Nguyễn Văn Hoàng. Trần Trọng Huệ
Notes
[Original String]: 3. Trần Trọng Huệ, Nguyễn Văn Hoàng. Báo cáo tổng kết dự án điều tra cơ bản. Phần 1. Trượt lở đường Hồ Chí Minh, phân vùng nguy cơ trượt lở và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. Hà Nội, 2006.