EEWOWW is an online personal knowledge management tool. Click to find out more!

Publicly Shared Collections

Landslide
Last updated in 十月 10, 2017 3:30 下午 Number of Items: 6 Viewed: 43 times
Description:
Keywords:
Sort by: Last Updated | Year | Type | Title Order: Descending
Clear results
 
Save item(s) into EEWOWW Export to RIS, BibTeX, APA, Chicago, etc.
1.

Một số giải pháp quản lý, phòng chống tai biến trượt lở ở vùng núi Việt Nam.

Hội nghị khoa học toàn quốc, Hà Nội, 2008. (2008)
Nghiêm Hữu Hạnh
2.

Báo cáo tổng kết dự án điều tra cơ bản. Phần 1.Trượt lở đường Hồ Chí Minh, phân vùng nguy cơ trượt lở và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.

Hà Nội (2006)
Nguyễn Văn Hoàng. Trần Trọng Huệ
3.

Biến đổi khí hậu, nguy cơ tai biến trượt lở ở vùng núi Việt Nam và một số giải pháp quản lý, phòng chống.

Tạp chí Địa kỹ thuật, số 3 năm. (2009)
Nghiêm Hữu Hạnh
4.

GIS, RS and mathematical models in combination to study landside: A case study of the Bo river catchments in Thua Thien Hue Province of Central Vietnam.

Intern Symp on Geoinformatics for SpatialInfrastructure Development in Earth and Allied Sciences JVGC pp (2006)
Trưong Xuan Quang , Luan Nhu , Ha Truong
5.

The influence of canal curvature on the mechanical efficacy of root canal irrigation in vitro using real-time imaging of bioluminescent bacteria.

Journal of endodontics , Volume 32 , Issue 11 (2006)
Donald Nguy , Christine Sedgley
6.

Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu thiên tai trượt lở ở Việt Nam.

Hà Nội, (2000)
Vũ Cao Minh